سفال لعابدار مشکی

سفال لعابدار اخرایی

سفال لعابدار خاکستری

سفال لعابدار آبی نفتی

سفال لعابدار سبز

سفال لعابدار قهوه ای