ردیف

عرض (سانتی متر)

طول (متر)

مبلغ (رول)

1

10

10

60/000تومان

2

15

10

70/000تومان

3

20

10

85/000تومان

4

30

10

120/000 تومان
 

                                                                                                                                                                                                              

پوشش رویه : فویل آلومینیوم ( نقره ای / روسی) - ساخت کشورترکیه