درمرحله نصب ،‌بسياري فاكتورها و نكات فني بايستي مورد نظر قرار بگيرند تا پروژه انجام شده بعنوان يك پروژه موفق در نظر گرفته شود و رضايت مشتري نيز جلب گردد . در اين بخش سعي شده يكسري اصول فني اوليه همراه با تصاوير رعايت و عدم رعايت اين اصول در اختيار خوانندگان سايت قرار بگيرد . اميد است مفيد واقع شود.